Menighedsrådsmøde 9. februar 2023

Menighedsrådsmøde den 9.2.2023 kl. 19.00

Sted: Præstegården, Gadegårdsvej 3, Kloster, 6950 Ringkøbing

Alle mødt.

 

1. Nyt fra formand

 

 

Træer – 1. marts kl. 13: Provstiudvalget tilser træer, som udgør en sikkerhedsrisiko på Ny Sogn kirkegård.

Orientering om udbedring af skader efter indbrud. Menighedsrådet indstiller dåbsfadet til reparation hos gørtler.

Distriktsforenings generalforsamling 29.3. i Ulfborg.

Protokol befinder i Graverkontor.

Fælles regnskabskontor - møde 6. marts kl. 19.00.

Orientering om Spørgeskema fra Kirkeministeriet

 

2. Nyt fra præst

 

Orientering om

Bisættelser

Gudstjeneste m. høreforeningen

Konfirmationer

Gudstjeneste lørdag 11.02. kl. 10.00 i Gl. Sogn

Forårsmøde i Gl. Sogn 12.03. kl. 14.00. Peter Hell Petersen vil fortælle om vandring på Caminoen.

 

3. Nyt fra Kirkeværge/værger

 

Udløbne gravsteder: Hvilke sten skal flyttes? Bunddække på de gravsteder vi har valgt at passe uden beregning mm.: Kirkegårdsudvalget v. Peter, Bodil og Anette tilser det sammen med kirkeværger.

Kirkegårdsudvalget kommer med indstilling vedr. forhække.

Der er etableret kvashegn på område øst for præstegården samt øst for Gl. Sogn skole.

Gartner er bestilt til beskæring af træer på kirkegården.

Der bestilles et skab til urner til kapellet.

Klokker og ringeanlæg er tilset.

 

4. Nyt fra Kontaktperson

 

Joan: Orientering om personaleforhold.

Bodil sørger for hilsen til graver i forbindelse med barsel.

 

5. Regnskab

 

Der søges om 5%-midler til dækning af uforudsete lønudgifter.

Foreløbig orientering om regnskab.

 

6. Evt.

 

Tårn i Gl. Sogn v. Peter. Trappen mangler at blive sat op igen.

Ønske om en artikel til sognebladet om salg af præstegårdsjorden v. Klevevej. Drøftet.

Punkt på næste møde: Arrangementer og gudstjenester

Næste møde: 21.3.2023

 

 

Menighedsrådsmøde 11. januar 2023

Menighedsrådsmøde den 11.1.2023 kl. 19.00

Sted: Præstegården, Gadegårdsvej 3, Kloster, 6950 Ringkøbing

Fraværende med afbud: Bodil Hindsholm

 

1. Nyt fra formand

 

 

1.      Møde i provstiet 10/1-23 om kostprisberegning

2.      Tyveri/hærværk: Indbrud og tyveri af værdiskab i Ny Sogn kirke 15.12.2022. Indhentet tilbud på reparationer

-        Der skal nyanskaffes vaser, dåbsfad, 2 headsets mm.

-        Alterkalk, dåbskande, murværk, skabe, stol mm. skal repareres.

-        Der etableres tyverisikring

3.      Udvalg vedr. studietur for Menighedsråd nedsættes.

4.      Aktivitetsudvalget skal nytænke aktiviteter bl.a. udflugt.

 

2. Nyt fra præst

 

Siden sidst:

1.      Juletræstænding 1. søndag i advent

2.      30.11. Juleafslutning Handelsskolen

3.      5.12. Synger julen ind i Gl. Sogn

4.      9.12. Juleafslutning f. Holmelund og Brohuset

5.      18.12. Kloster Kammerkors julekoncert

6.      21.12. Juleafslutning Holmsland Skole (krybbespil) Børnehus og Gymnasium

7.      Juleaften

Kommende:

18.1 Kørsel af 12 konfirmander. Der bestilles bus.

5.2: Gudstj f. hørehæmmede.

11.2 Lørdagskirke

12.3 14.00 Forårsmøde i Gammel Sogn.

22.3. 19.30 Fællessang med Inge Graversen og Jesper Rahbæk, Kulturskolen

 

Gudstjenesterne i vores kirker blev drøftet på baggrund af eksempler på messefald. Der afsættes punkt på et kommende møde.

 

3. Nyt fra Kirkeværge/værger

 

Til ringeanlægget i Gammel Sogn bestilles ny styring fra firmaet Kirkeklokken pris ca. 11.000,-

Beskæring af træer på Ny Sogn kirke: VIP bestilles til opgaven.

Der indkøbes diverse værktøjer bl.a hæk-klippere.

Der er planlagt skift af hække til et stort område af Ny Sogn kirkegård.

Der etableres kvashegn på området øst for præstegården

 

 

 

 

 

4. Nyt fra Kontaktperson

 

Orientering om personalesituation.

Elise Ebdrup orienterede om varetagelse af administrative opgaver:

-        Kollektregnskab, ajourføring af kirkegårdskort, udarbejdelse af kostprisberegning, alt omkring gravsteder inkl. Fakturering, indberetning af løn, håndtering af faktura.

-        Tildeles de nødvendige digitale adgange.

-        Kirkesangere sender oplysninger om afholdte tjenester.

-        På hjemmesiden angives Markus som kst. Graver og Elise nævnes som administrator

 

6. Regnskab

 

-        Salg af grunde på Lodberg Hede er afsluttet

-        Salg af jordtilliggende på Nyropsvej er sendt til tinglysning

7. Evt.

Næste møde 9.2.

 

 

 

Menighedsrådsmøde 24. november 2022

Menighedsrådsmøde den 24.11.2022 kl. 19.00

Sted: Præstegården, Gadegårdsvej 3, Kloster, 6950 Ringkøbing

 

1. Nyt fra formand

 

1.Konstituering: valg af

a. formand: Helle Kaspersen 8 stemmer og 1 blank

b. næstformand: Peter Nielsen 8 stemmer og 1 blank

c. kirkeværger: Dorthe Midtgaard Hansen f. Gammel Sogn og Niels Erik Jørgensen f. Ny Sogn

d. kasserer: Holger Jensen

e. sekretær: Ole Lange

f. kontaktperson: Joan Poulsen

g. bygningskyndig: Holger Jensen

h. underskriftsberettiget: Formand og Kasserer

i: Kirkegårdsudvalg: Bodil, Peter og Anette

j: Ejendomsudvalg: Per, Holger, Dorthe og Ole

k: Arrangement: Anette, Bodil, Helle, Ole

l. Udflugtudvalg: Udsat.

 

2. Vedtægtsændringer/tilføjelser til kirkegårdsvedtægt

Tilføjelse til kirkegårdsvedtægten §7 stk. 2

Menighedsrådet kan endvidere tillade gravstedsret for personer, boende i udlandet/personer uden dansk cpr-nr. mod, at det fulde beløb for erhvervelse af gravsted og pasning i fredningsperioden betales ved erhvervelsen.

 

Tilføjelse til kirkegårdsvedtægten §21, stk. 3.

 

Arealet af et gravsted, med flere kistepladser, skal mindst opfylde arealkravet. Ellers må antallet af kistepladser reduceres. Evt. overskydende areal vedligeholdes af graveren uden beregning.

 

3. Nye takster for 2023 er indkommet med stigninger på ca. 8 %

2. Nyt fra præst

 

Referater lagt på hjemmesiden. Fremover bruges konsulent fra Degn Grafisk. Referater ligger også i mappe i våbenhuset.

Fra kanten om Kernen. Foredrag i Lokalhistorisk Forening. Kirkeblad er lavet, Sammenfald af Afløseruge i Rindum og Juniorkonfirmander. Problemer m. klokke og ringning i Gammel Sogn, Døvegudstj. 572-23, Fasteindsamling/konfirmander 2. søndag i Marts.

 

3. Nyt fra Kirkeværge/værger

Vi har på Gl. Sogn forespørgsel om forlængelse af gravsted for 50 år. Det kan formentlig ikke lade sig gøre. Dorthe undersøger.

 

Tilbud på selvkørende hæve-sænke-bord til arbejdsopgaver og diverse kørselsopgaver på kirkegården: ca. 37.000,- ekskl. Moms. Indkøbes i det nye regnskabsår. Niels Erik sørger for det.

Fejl på lydanlæg i Ny Sogn kirke. Tilbud på udskiftning 47.000,- Men da fejlen forekommer at være forbigående , udskydes beslutningen.

Lysdæmpere til lysekroner kan ikke køre separat i sideskibe pga. LED-pærer. Der sættes separate lamper op i advent.

Grandækning er forsinket.

Orglet i Gammel Sogn renses i forlængelse af tårnrenovering i perioden 9.-20. januar.

Ønske om service til Hjertestarter i Gammel Sogn. Der bestilles vedligeholdelse.

4. Nyt fra Kontaktperson

Orientering om personalesituation. Under barselsperiode får Elise simkort med telefonnummeret 24484348 og mobil.

 

5. Nyt fra Kirkegård andet

 

 

6. Regnskab

Kvartalsrapport gennemgået og godkendt.

Forpagtningsaftale er endeligt udfærdiget.

 

7. Evt. Peter vedr. Tårn

Det kniber med at få de sidste små ting lavet vedr. tårnet. Dennis fra NB Tegnestuen kontakter håndværkerne igen. Glamlugerne mod øst og vest er ikke færdig kalket. Murer Jens Kjærgaard mener at det er for sent i 2022, pga. vejret. Der er nogle fuger i sydsiden af kirken som bør repareres. Det er også for sent nu. Trådgitter i glamluger (galvaniseret) skal skiftes til rustfri – syrefast. Skift af trådgitter og kalkning af glamluger udføres til foråret, samtidig, med lift. Indvendig kalkning af kirken er i gang. Dennis har lige arbejdet sammen med to fra Nationalmuseet. De er meget interesseret i blybrædderne over koret og vil gerne forbi og se dem. Dennis laver en aftale med dem og giver os besked.

Menighedsrådsmøde 25. oktober 2022

Menighedsrådsmøde den 26.10.2022 – kl. 18.30

Sted: Præstegården, Gadegårdsvej 3, Kloster, 6950 Ringkøbing

 

1. Nyt fra formand

 

 

1. Nyt fra formand

1.Nyt - fra Provsti: Tysk Urnenedsættelse – provstens svar kan læses på DAP’en. Annette og Bodil laver udkast til fortolkning af Kirkegårdsvedtægtens §7 stk.2.

2. Synsprotokol – Ole scanner og sender udskrift af synsprotokoller til provstiet og menighedsrådet.

3. Forpagtningskontrakt sendt til SEGES? privat og uafhængig forsknings- og udviklingsorganisation indenfor landbrugs- og fødevareområdet. Per kontakter Seges og får evt. Seges til at færdiggøre kontrakten

4. Svar fra Stift ang. Brugsen oa – de er enige i at vi skal frilægge Kirken – kan læses på DAP’en.

5. 8.10. – visionsdag – noter fra Thilde Guldberg

 

2. Nyt fra præst

2. Nyt fra præst

- Minikonfirmander er i gang.

- Opvaskemaskine repareres eller udskiftes

 

 

3. Nyt fra Kirkeværge/værger

 

3. Nyt fra Kirkeværge/værger

 • WIFI i Ny og Gl Sogn: Der skal evt. sættes en repeater på WiFi i Ny Sogn. Anne Carina undersøger om eksisterende router kan dække ved ændret placering. Ellers anskaffes nødvendigt udstyr. I Gammel Sogn anskaffes mobildataabonnement. Anne Carina sørger for det.
 • Erla fri v. optræning – Ole har vikar.
 • Ansøger til Kirken
 • Lydanlæg i Ny Sogn. Der skal anskaffes en ny forstærker. Tilbud fra Oticon på ca. 11.000 eksl. Moms. JP-Sound sender tilbud. Niels Erik, Anne Carina og Holger bemyndiges til at vælge.
 • Drøftelse af opvarmning ifbm. Gudstjenester. Det bekendtgøres, at temperaturen sænkes til 18 grader.
 • Helle kontakter Provstiudvalget mhp fældning af væltningstruet rønnetræ
 • Resultat af skimmeltest i Ny Sogn kirke er negativ. Der skal fortsat være opmærksomhed på regelmæssig udluftning. Niels Erik sørger for tilsvarende tests i Gammel Sogn kirke og skolestue.
 • Gammel Sogn kirke kalkes i uge 44 og 45.

4. Nyt fra Kontaktperson

 

4. Nyt fra Kontaktperson

 • Handlingsplan for APV
 • Info

 

5. Nyt fra Kirkegård andet

 

5. Nyt fra Kirkegård andet

 • Orgel i Gammel Sogn skal renses. Anne Carina kontakter firmaet Frobenius
 • Holger og Niels Erik undersøger mulighed for at energioptimere graverhuset: Varmepumpe eller fjernvarme, samt isolering.
 • Kirkegårdsudvalget skal lave udkast til standarder for størrelse af gravsteder efter de nye kistemål.

 

6. Regnskab

6. Regnskab

 • Budget 2023 er godkendt og fremsendt til Provstiet 26.10.2022 kl. 21.31.
 • Evt. underskrive aftale om energioptimeringspuljen: Ny Sogn og Gammel Sogn menighedsråd har underskrevet og tilsluttet sig energioptimeringspuljen, indsendes af Holger.
 • Brev om Prisstigning fra Go’Energi.

7. Evt.

 

7. Evt.

Næste møde 24. november.

 

Menighedsrådsmøde 28. september

Menighedsrådsmøde den 28.9.2022

Sted: Præstegården, Gadegårdsvej 3, Kloster, 6950 Ringkøbing

 

 

1. Nyt fra formand

 

 

1.Nyt - fra Provsti

2. Div. kursus-tilbud:

3. 8.10. – visionsdag – program fra Thilde

 4. Mødedatoer: 26.10 – 24.11.  – 11.1.23?? - 16.2.23.?? – 21.3. ??

 

 

2. Nyt fra præst

 

1.Gudstjenestefrekvens henover vinteren: skal vi søge biskoppen om kun 1 gudstj. om søndagen for at spare energi?

- Ole sender et forslag til biskoppen.

2. Skal vi begrænse lyset på kirkegården?

-

3. Udluftning i Ny Sogn kirke.

- Niels Erik har købt nogle test for skimmelsvamp han prøver.

Skal der luftes ud inden kirkelige handlinger, skal der sættes en timer på.

4. Skal præstegården bevare fastnettelefonnummeret 97337011 eller blive helt mobil?

- Det er op til Ole selv.

5. En tysk mand spørger om hans urne kan nedsættes på Gl.Sogn?

-  Helle skriver og spørger ?? eller provsten.

 

 

3. Nyt fra Kirkeværge/værger

 

Der er ønske om El-klaver i Gl.Sogn

Der skal købes et el-klaver, det besluttes på årets sidste møde, om den købes i år eller til næste år.

Katafalk – beslutning om køb.

Skal købes i år, Anne Carina undersøger model og priser. Den skal på prøve.
Der indkøbes et nyt serveringsbord til kirkekaffe i Ny Sogn kirke.

10.01.23 skal der genberegnes nye kirkegårdstakster.

Dorte, Niels Erik og Holger tager med.

Der er købt el plæneklipper og løvsuger.
Renovering af toilet i Ny Sogn udsættes, indtil renoveringen i Gl. Sogn er færdig.
Der skal kalkes indvendig i Gl. Sogn kirke i uge 45 – 46, derfor flyttes gudstjenesten til Ny Sogn. Ole annoncerer.
Skal temperaturen i kirken sænkes?

Der ændres ikke ved temperaturen indtil videre.

Belysning på kirkegården bibeholdes. Der skal forsat være lys i vinduerne i Ny Sogn i december måned. Niels Erik arbejder på at få lyset delt i sideskibene og midterskibet.
Peter undersøger med lys i tårnet i Gl. Sogn i december måned.
Et rønnetræ på kirkegården i Ny Sogn skal fældes, ??  

 

 

4. Nyt fra Kontaktperson

 

Apv - skal tjekkes/laves for alle ansatte.
arbejdsbeskrivelser er også underskrevet
Anne Carina har sidste arbejdsdag d. 30. 12.2022

 

2. Barsel og barsel-vikar.

- barselsvikar indkaldes som aftalt. Tidligere graver – til det administrative og diverse grønne i Gl ´. Sogn.

Ansøger til kirketjener/sanger indkaldes til samtale snarest.

Markus sætter skilte ved Gl. Sogn kirke omkring spisning i kirken og cykler. Joan informerer ham.
 Skilt omkring parkering ved Gl. Sogn kirker undersøges af Joan & Dorte.

 

 

 

 

5. Nyt fra Kirkegård andet

 

 

 

 

 

 

6. Regnskab

 

1. Budget-udmelding

- kasserer tilretter budget og sender ud til endelig godkendelse.

- Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2021 er godkendt og underskrevet.

 

 

 

 

7. Evt.

 

1. toilet i Ny Sogn? er der sket noget

2. Socialt tiltag - Bodil spørger.

3. Menighedsmøde.

4. Øvrige spare-forslag.

5. Gl Sogn renoveringen

6. kirkebøsser??

 

Menighedsrådsmøde 23. august

Menighedsrådsmøde den 23.8.2022

Sted: Præstegården, Gadegårdsvej 3, Kloster, 6950 Ringkøbing

 

 

1. Nyt fra formand

 

 

1.Høringssvar – Vi har sendt et høringssvar om ændring af menighedsrådets??

 

2.Budgetsamråd 6.9.22 – Vi bestemte os for at stemme imod (8 pers.) oprettelse af puljer til kirkegårdsudvikling og energioptimering. 

 

3.Kurser:

DAP-kursus 7.9 -  

Grøn Kirke konference 7.10 –

Om Skimmelsvamp 1.11. - Niels Erik, Dorte og Markus tager med.

 

 

 

 

 

 

2. Nyt fra præst

 

Der er planlagt lørdagskirke 4 lørdage om året, med mulighed for barnedåb.
Der tilbydes juniorkonfirmand i efteråret, og familiegudstjenester.
Ole skal på 1 uge kursus i Løgum Kloster d. 19. - 24. sep.
Rindum låner Ny Sogn kirke d. 10. sep.
Helle vil ønske hjælp til strandgudstjenesterne fra Centerforeningen i Søndervig

 

 

 

3. Nyt fra Kirkeværge/værger

 

Vi afventer svar fra Poul Gregersen omkring overnattende på parkeringspladsen ved Gl. Sogn kirke, og surfer ved vandet.
Kirkens personale sætter et skilt omkring parkering op ved parkeringspladsen ved Gl. Sogn kirke.
Der ønskes skabe i tårnerummet i Gl. Sogn kirke, dybere end de eksisterende.
Markus tager på en 2 dags kursus, for at vi kan sprøjte udenfor kirken diger.
Der ønskes en ukrudtsbekæmper med damp. Der undersøges om gasbrænderen kan sælges.
Ved brug af medarbejderes private maskiner, kan der fremsendes faktura på leje, ifølge aftale med kirkeværge.

 

 

4. Nyt fra Kontaktperson

 

Kirkegårdens personales arbejdsbeskrivelser er færdiggjort.
Erla har fundet 4 kirkesangere.
Pensionsudflugt revurderes til næste år, om det skal fortsætte.
 

 

 

 

 

 

5. Nyt fra Kirkegård andet

 

1. Grandækning

 

 

 

 

6. Regnskab

 

1.Kvartalsrapport sendt rundt.

- Kvartalsrapport godkendt og underskrevet.

 

 

 

7. Evt.

 

Jordvarmeanlæg - serviceordning v. Peter

Der tegnes abonnement med ?? for årlig service.

 

Temadag:

 

Datoer for menighedsrådsmøde: 28. sep., 26. okt. & 23. nov.

 

Ved dobbelt gudstjeneste, sørger kirketjeneren for kaffe til Gl. Sogn kirke.

 

 

 

 

 

 

Menighedsrådsmøde 29. juni 2022

Der blev afholdt møde i Ny Sogn og Gammel Sogn menighedsråd den 29. juni 2022 i Præstegården, Gadegårdsvej 3, Kloster.

Fraværende med afbud: Anette Nielsen, Bodil Hindsholm Hansen og Dorthe Midtgaard Hansen.

Dagsorden og referat

 

Sommerhusgrunde på Klevevej 21

Grundene på Klevevej 21 har været sat til salg ved udbud. Ved udbudsfristens udløb var der indkommet 4 tilbud på mellem 1,2 og 3,4 millioner kroner excl. Moms.

Et enigt menighedsråd forkaster tilbuddene, da de ligger langt under to ejendomsmægleres vurdering på 4 millioner kroner excl. Moms.

Menighedsrådet søger Provstiudvalget om tilladelse til at sætte grundene til salg til en fast pris på 4 millioner kroner excl. Moms

Henvendelse fra arbejdsgruppe under sogneforeningen vedr. byplan

Brevet besvares positivt, men arbejdsgruppens forslag kan ikke gennemføres i den fremsendte form.

Forpagtning af præstegårdsjord

Indkommet tilbud på 89.000,- kr./årligt for 27,5 ha accepteres. Holger kontakter vedr. arealet Klevevej 21.

Tårnrenovering

Den sidste færdiggørelse foretages efter sommerferien.

Nyt fra kirke og kirkegård:

Ny katafalk koster 32.500,- kr. Tages op senere.

Ny løfteklo til gravsten ca. 6.200,- kr. eksl. moms

Ønske om nye stativer til vandkander mm.: 2.600,- kr. eksl. Moms

Urnebor ca. 750,- kr. eksl. moms

Ekstraudgifter til tømning af kummer må forventes.

Næste møde 23. august. Alle skal melde tilbage om det er muligt.
Evt.

Menighedsrådsmøde 15. juni 2022

Der blev holdt møde i Ny Sogn og Gammel Sogn menighedsråd den 15. juni 2022

Dagsorden og referat:

Nyt fra Formand

Høringsproces indledt vedr. ændring af den lokale økonomistyring. Svarfrist 18. august.
Møde den 11. oktober om energioptimering og grøn omstilling. Hvem kan deltage?
Menighedsrådet har været til møde med Provstiudvalget: Menighedsrådet søger om at omkontere midler hensat til renovering af kirkegårdsdiger (135.292,-), etablering af urnegravsteder (20.000,-) og behandling af borebiller (15.000,-)  til færdiggørelse af tårnrenovering i Gammel Sogn kirke.

Budget – underskrives og sendes

Budgetudkast 2023 er indsendt jf. indberetning:

Ny Sogn og Gl. Sogn Menighedsråd, CVR-nr. 37649716, Budget 2023, Bidrag budget afleveret d. 15-06-2022 09:02

Nyt fra kirkegården

Kirkeværge bemyndiges til at forestå indkøb af elektrisk plæneklipper.
Graver bemyndiges til at hyre personale til forefaldende opgaver i spidsbelastninger
Der annonceres efter medlemmer til kirkesangerlaug.

Nyt fra præsten

Orientering om kirkegang og drøftelse om alternative gudstjenester
Orientering konfirmander og minikonfirmander
Der afholdes lørdagsdåb den 3. september og den 12. november

Evt.

Næste møde onsdag den 29. juni kl. 17.00-19.00: Emner: salg af sommerhusgrunde, godkendelse af forpagtningsaftale, kommende møder, mm.

Menighedsrådsmøde 24052022

Der blev afholdt syn over kirker og kirkegårde og møde i Ny Sogn og Gammel Sogn menighedsråd tirsdag den 24.5. kl. 16.00 – 22.00

 

DAGSORDEN:

1. Syn og protokolskrivning

Synsprotokoller underskrevet

2 Nyt fra formanden

Reklame om kirkeanalyse
Orientering om fælles regnskabskontor
Nyheder fra mail-listen

3 Nyt fra kassereren kvartalsrapport, Budget og EDC salgspapirer

Kvartalsrapport gennemgået og godkendt. Opmærksomhed på kraftigt stigende energipriser.
Budget: Som anlægsbudget søges om 200.000,- til varmepumpe til Gammel Sogn kirke. Med anførte ændringer er budgetudkast godkendt til fremsendelse til provstiet.
Salgspapirer fra EDC vedr. sommerhusgrunde på Klevevej er godkendt. Udbud forventes gennemført i løbet af juni måned.

4 Nyt fra Kirke og KirkegårdDer undersøges muligheder for elektrisk udstyr til kirkegårdene
Der opsættes hylder til piecer i våbenhus i Ny Sogn.
Der er indkommet bud på forpagtning af præstegårdsjord. Ejendomsudvalget bemyndiges til at træffe afgørelse blandt indkomne bud.
Der er kommet en tilføjelse til Kirkegårdsfolderen: ”Ved plade i plæne er takst for vedligehold obligatorisk”.

5 Nyt fra Ole
6 Status på Gammel Sogn byggeriet
7 Evt.

Der er forslag om temagudstjenester.

Menigedsrådsmøde 21042022

Møde i Ny og G1. Sogn menighedsrad d. 21.04.2022. 

Fraværende med afbud: Bodil Hindsholm Hansen 
Dagsorden: 
1. Evt nyt fra formand, kasserer, kontaktperson, kirkeværger og kirkegård: 
- Orientering omkring nyheder pa DAP. 
- Orientering omkring næste års budget. Der udarbejdes budgetforslag, som sendes ud snarest muligt
- Joan: levende lys ved dobbelt gudstjenester i paske og pinse. D. 5/6 tager Niels Erik ansvaret for at slukke al levende lys ved kl. 9.00 gudstjenesten. Der laves senere en fast plan. 
- Der skal ny lås i bankboksen i Gl. sogn kirke. Dette sørger Ann Carina for. 
- Pengene fra støttekoncerten indbetales til Røde Kors' lokalafdeling. Dette gør Anne Carina. 
- Der arbejdes på at købe LED pærer til Ny Sogn kirke. Det er vedtaget at lyset skal holdes i samme farvenuance som hidtil 2700 Kelvin. 
- Perlegrus til gravstedeme på kirkegårdene kan ikke umiddelbart skaffes i rette størrelse og farve. Anne Carina arbejder videre pa sagen. 
- Det er godkendt at der købes licens så kirkeværgeme får adgang til Brandsofts appløsning for kirkegarde. Anne Carina bestiller 
2. Ole har ordet: 
- I forbindelse ved koncert ved Oles jubilæum skal der opstilles et podie op foran alteret i Ny Sogn kirke. 
-Der indkøbes 50 nye salmebøger i sort med teksten: Ny Sogn og Gammel Sogn kirker. Der købes et klassesat af " 100 salmer". Slidte salmebøger ombindes. Ole star for disse opgaver. 
3. Lån til tårnrenovering i Gl. Sogn ved Peter og Holger: 
- Optagelse af likviditetslån godkendt. Hvis der bliver behov for yderlige midler, har Rindum Menighedsrid bevilliget os et lån pa 1.000.000 indtil 31.12.2022. Samtidig ansøges der om lån i stiftet, såfremt at vi ikke har modtaget pengene fra kirkeistandsættelsesordningen inden d. 31.12.2022. 
-Der er byggemede på onsdag kl. 15 med handværker og derefter kl. 16 med byggeudvalget. Det går planmæssigt. 
4. Salg af jord til Michael Bjerregaard ved Holger & ?: -Købsaftalen med Michael Bjerregaard er godkendt. Ny- og Gl. Sogn menighedsrad står i købsaftalen omtalt som Ny Sogn Menighedsrad. 
5. Salg af sommerhusgrunde ved Holger: - Når den endelige godkendelse af formidlingsaftale fra provstiet foreligger, igangsættes salget af sommerhuse. 
6. Planlægning af temadag den 8.10. bl.a. sted, mad osv: 
- Helle prøver at booke Vedersø præstegard. 
- Vi skal have et orienteringsm¢de med Thilde Guldberg 1 - 2 måneder for temadagen. 
- Dorte og Helle laver stikord til temadag til mødet d. 24. maj 
7. Arr 28.4.!: 
8. Evt: 

Menighedsrådsmøde den 30.03.2022

Møde i Ny og Gl. Sogn menighedsråd d. 30.03.2022.

 

 

Dagsorden:

 

Nyt fra formand - 5 min

 

Regnskab underskrives og sendes - 15 min
- Regnskab er klar til at sende, spørgsmål fra sidste møde er besvaret.
- Ny Sogn og Gl. Sogn Menighedsråd, CVR-nr. 37649716, Regnskab 2021, Afleveret d. 30-03-2022 20:33
- Salg af sommerhusgrunde: Der er modtaget to vurderinger fra to forskellige ejendomsmæglere. Ud fra det har vi valgt at gå videre med EDC. Formidlingsaftale sendes til provstiet.
- Forpagtningsaftale: Bortforpagtning af jord sendes i udbud for en 5 årig periode. Per kontakter Vestjysk Landboforening.   

 

3. Nyt fra præsten - 10 min
- Der er høringsbrev fra Ribe Stift udsendt vedrørende præstebetjening i Ringkøbing området.

 

Nyt fra Kirkegården - Kirkegårdsudvalget - 15 min
- Graver laver et overblik over, hvilke gravsteder kirken holder og der udarbejdes en ny helhedsplan for begge kirkegårde.

Ved en temadag i efteråret skal der fastlægges principper for kirkegårdens forvaltning.
Der arbejdes med opbevaring af brændstof til maskiner.
VIP kontaktes i forhold til genplantning af træer.
Der arbejdes i affaldssortering i stedet for adgang til genbrugspladsen.

 

5. Nyt v. Personale - Joan - 15 min
- Førstehjælp: Hjertestarter kursus, Graveren spørger Hallen om vi kan arrangere et kursus sammen.

- Lørdagsdåb pr. kvartal: Ole fastlægger fire datoer for lørdagsdåb i løbet af et år. Dette oplyses i kirkebladet.

- Kirkesanger situationen drøftet.

 

 

6. Dato for møde med Thilde Guldberg (OBS HUSK KALENDER) - 10 min
- 29. oktober eller d. 8. oktober 2022

 

7. Evt. - 10 min

 

Menighedsrådsmøde 22.02.2022

Møde i Ny Sogn og Gammel Sogn menighedsråd

tirsdag den 22. februar 2022 kl. 19.00 i Konfirmandstuen.

 

Dagsorden:

 1. Nyt fra formand

D. 28. marts repræsenterer Helle kirken (& Æ´pold) ift. Helhedsplan til ”Klar til start”.

 

 

 1. Ole orienterer:
 • Ole har lavet en aftale med Musikstuderendes kor til torsdag d. 28. april kl. 19.00 (70 min for 8000 kr.) til Oles ”jubilæums” fejring
 • Ole er indkaldt til provsten i næste uge omkring den fremtidige præstebetjening. Lars Christoffersen holder som præst engang i 2023. Skal Ole have en funktion i stiftet, som ansvar for turismen?  
 • Der skal arrangeres en temadag for menighedsrådet i sep. 2022.
 • Ole informerer omkring næste års konfirmander, vi hører nærmere.
 • Ole skal til Rom fra d. 14. - 18. marts. præsterne i Skjern vikarierer.

 

 

 1. Regnskab v. Holger:
 • Biregnskab vedrørende skillevæg i præstebolig er godkendt.
 • Vi godkender salg af jord til Tina og Michael Bjerregaard. Holger sætter det i gang.
 • Salg af sommerhusgrunde, Holger kontakter Finn Jakobsen (EDC mægleren) for et udkast/oplæg. Alt skal godkendes af provstiet.  
 • Serviceaftale til jordvarme i Gl. sogn, Dorte Midtgaard undersøger hvem der skal udføre servicen.  
 • Peter undersøger hvordan vi finansierer restbeløb for tårnrenoveringen indtil beløb fra kirkeistandsættelsesordningen udbetales. 

 

 

 1. Kirkegårdene v. Anne Carina, Dorthe og Niels Erik
 • Kirkekaffe starter fra søndag d. 27. feb. Kirkebetjeningen sørger for at vaske kopperne op.
 • Lørdagsdåb, der er intet fast bestemt.
 • Kontrakt på kalkning af kirke. Der er en kontrakt på det udvendige, Niels Erik finder den.
 • Takstbladet er drøftet. Det tages op til en temadag.
 • Niels Erik sørger for at jorden øst for præstegårdshaven bliver sået til med blomster.  
 • Der ønskes flere stikkontakter og loftslamper i værkstedet, dette bestiller vi Wiese til.

 

 

 1. Værksted/udhus v. Den Gamle Skole i Gl. Sogn v. Dorthe
 • Elise og Palle ønsker at få ”værkstedet” delt op.
  Dorte, Holger og Anne Carina tager til Gl. Sogn en dag for at kikke på muligheder for at dele rummet.
 • Peter bliver fremover pedel på Graverboligen i Gl. Sogn.

 

 

 1. Tårnrenovering, udvendig trappe i Gl. Sogn
 • Menighedsrådet godkender at, der bliver lavet en ny udendørs trappe i Gl. Sogn.
 • Der bliver orienteret omkring økonomi og tidsplan.

 

 1. Evt.

Menighedsrådsmøde 13.01.2022

Dagsorden:
1. nyt fra formand
- Helle skal til formandsmøde hos provsten d. 24, b.la. omkring corona restriktioner.

 

2. Nyt fra Ole - hvordan gik jul/nytår og hvad gør vi i nærmeste fremtid?
- Der kom kun en tiende del i kirke landet over til jul.
- Hellige tre konger: <ole fik blomst for sit 25. års jubilæum d. 19./1. – 2022
- i forbindelse med Ole jubilæum, ønsker Ole at et kor hvori hans søn er med i, kommer og optræder.  Torsdag d. 28. april kl. 19.00 med bobler og kransekage.

- Ole er ved at planlægge forårs kalender: d. 15. april (lang fredag) laver Ole aften gudstjeneste kl. 19.00, hvor der kommer en organist fra Rindum.

- Erla spørger til ens fremgangsmåder ved gudstjenester i Gl. – og Ny Sogn kirker (Udvalget blev laver i efteråret). Derudover en oversigt/rammer om forventninger/tilladelser fra Menighedsrådet til hende.

-  I uge 11 har provstiet arrangeret en studierejse for alle præster i Ringkøbing provsti til Rom.

- Fra 2023 bliver konfirmandforberedelser afholdt i Ringkøbing, men konfirmanderne skal konfirmeres i ”egne” kirker. Provsten fortæller at udgifterne betales af præsten, hvilket giver en større udgift for nogle sogne.

- Ole tænker i minikonfirmander, og han har snakket med skolen. Det kan evt. ligge i skoletiden.  

- Ole fortæller at provstiet fremover vil have underskrift fra afdødes familie, hvis der fravælges kirkelig handling ved begravelse på kirkegården.

 

3. Regnskab v. Holger
- Holger er forhindret i deltage

 

4. Nyt fra Kirkegården v. Anna Carina, Niels Erik og Dorthe.
- Der er ingen specifikke krav om antal i kirken ift. brandmyndigheder.
- Energi priser: Opmærksom ift. økonomi, Helle vil tage det med til provsten.
- Evt. varmepumpe i Gl. Sogn
- Luften i kirkerne er blevet bedre, ved hjælp af udluftning. Anne Carina sættes ind i det.
- Dorthe er blevet kontaktet omkring tue grave i Gl. Sogn. Ribe stift spørger til om de er der eller ej. De vil gerne at vi får lavet noget skrift omkring tuegravene.
-  Niels Erik finder ud af hvor der købes forårsblomster
- Joan har en kontakt til en at sy ny dug til alteret i Gl. Sogn
- Anne Carina finder et bræt til corona skilte til Ny Sogn kirke. 

 

6. nyt vedr. personale v. Joan.
- Mette og Dorthe vil gerne ansættes ved Ny - & Gl. Sogn kirke, og har selv lavet forslag til kontrakt. Joan retter den til efter drøftelse i menighedsrådet.
- Menighedsrådet er enig om at Markus starter som gravermedhjælper d. 1. feb. 2022.


 

7. Tårn-renovering i Gl.Sogn
- Der vil komme tilbud på en ny udendørs trappe.
- Der vil komme stigninger på træet
- Der diskuteres om det øverste gulv skal spares væk.

 

8. Evt
- Der mangles ny rengøringshjælp til konfirmandstue og præstekontor.

 

Kontakt os

 • Holmsland Kirker
 • v/ Sognepræst Ole Lange
  Holmsland Præstegård
  Gadegårdsvej 3, Kloster
  6950 Ringkøbing

 • Tlf: 97 33 70 11
 • Email: hokl@km.dk
 

Accepter cookies fra dette website

Dette website bruger cookies til at følge din adfærd og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Du kan altid slette gemte cookies i dine browserinstillinger

Jeg accepterer ikke cookies Jeg accepterer kun funktionelle cookies Jeg accepterer alle cookies